Politikker

Kvalitetsmålsætning

Det er FF Skagens målsætning at producere og levere bakteriologiske sunde produkter, som er kvalitetstilpasset kundernes behov og ønsker samt at identificere eventuelle risikofaktorer i relation til fodersikkerheden ved hjælp af HACCP-principperne.

For at sikre kvalitetsmålsætningens gennemslagskraft internt såvel som eksternt, er der opstillet en række målsætninger:

 • Kortlægge kundernes behov og indfri dem

 • Alle producerede produkter er FEMAS registrerede

 • Alle afskærsprodukter skal komme fra fisk, der er beregnet til human konsum

 • Ingen fiskeråvare må stamme fra IUU-fiskerier


Kvalitetspolitik

FF Skagen vil:

 • På fabrikken i Skagen gennemføre en dokumenteret og certificeret kvalitetsstyring efter ISO 9001 og FEMAS i hele forløbet fra modtagelse af råvarer over produktion til lagring og levering hos kunden

 • På fabrikken i Hanstholm gennemføre en dokumenteret og certificeret kvalitetsstyring efter FEMAS

 • I tæt dialog med kunden sikre det rette valg af produkt til formålet

 • Yde kunder og potentielle kunder en professionel vejledning og service

 • Løbende foretage en evaluering og opfølgning på kundetilfredshed gennem samtaler

 • Anvende gældende faglig praksis og kvalitet af de prøvninger og kalibreringer der udføres for kunder

 • Indfri kunde-, lov-, og myndighedskrav på en økonomisk forsvarlig måde

 • Opstille kvalitetsforbedringsmål og handlingsplaner overalt i organisationen samt foretage opfølgning på indsats og resultater

 • Sikre at produkterne opfylder krav fra gældende love og bestemmelser samt at de lever op til internationale standardspecifikationer

 • Opretholde et fleksibelt lagersystem kombineret med høj sporbarhed i produktionen

 • Tilrettelægge og gennemføre en løbende information og uddannelse til styrkelse af kvalitetsbevidstheden overalt i organisationen

 • Aktivt involvere medarbejdere og ledelse i løbende kvalitetsforbedringer ud fra opstillede kvalitetsmål

 • Gennem en effektiv og styret prøveudtagning og laboratoriekontrol dokumentere produktkvaliteten

 • Alle medarbejdere har ret og pligt til at meddele kvalitetsfejl vedrørende produkter og processer

 • Indkøbe råvarer fra fortrinsvist bæredygtige fiskerier (MSC og Marin Trust certificeret)

 

Politik for fodersikkerheden gennem HACCP

FF Skagen vil sikre, at vores produkter er sikre og ikke udgør nogen risiko for mennesker og dyrs helbred, når de anvendes efter forskrifterne

FF Skagen udfører regelmæssig ledelsesevaluering af effekten af indsatsen på fodersikkerhedsområdet samt af sporbarhedssystemet

FF Skagen garanterer, at produktets kvalitet er ensartet, for hver kategori

FF Skagen efterlever eksisterende krav som myndighederne stiller

Fodersikkerheden er en integreret del af vores styringssystem

Miljø- og energipolitik

FF ønsker at fremstå som en miljø- og energibevidst virksomhed, som aktivt og engageret arbejder med at nedbringe belastningerne fra virksomhedens drift.

Gennemføre et dokumenteret og certificeret miljøstyringssystem efter ISO 14001 i Skagen.

 • FF Skagen ønsker, med respekt for virksomhedens betydning og placering i lokalsamfundet, vedvarende at arbejde på at nedbringe lugtgenerne til et acceptabelt niveau

 • FF Skagen vil vedvarende og ud fra opstillede mål arbejde på at nedbringe virksomhedens energi- og miljøbelastninger og ressourceforbrug

 • FF Skagen vil bl.a. via en god dialog med leverandørerne, fortsat søge at højne kvaliteten af landede industrifisk og fiskeafskær for bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt en minimering af påvirkningerne fra virksomhedens drift

 • FF Skagen vil via intern uddannelse og information fremme energi- og miljøbevidstheden blandt medarbejder og andre der arbejder på vegne af FF, samt sikre den nødvendige viden på områderne

 • FF Skagen vil foretage miljø- og energimæssige konsekvensvurderinger i forbindelse med nyinvesteringer og/eller større omlægninger af driften og anvende bedst mulig teknologi, hvis økonomisk muligt. Alle nyanlæg vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning, hvor forventede driftsudgifter indgår på lige fod med anlægsinvesteringen

 • FF Skagen vil løbende overvåge driftens miljø- og energipåvirkninger for at fastholde opnåede forbedringer

 • FF Skagen vil overholde gældende lovgivning samt krav fra de tilsynsførende myndigheder

 • FF Skagen vil offentliggøre sin miljø- og energipolitik

 • FF Skagen vil kommunikere åbent med interesserede, herunder bl.a. myndigheder, kunder og leverandører, i alle miljø- og energispørgsmål


Arbejdsmiljøpolitik

FF Skagen vil prøve at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, for at sikre sine medarbejdere bedst muligt

 

 • Det er FF’s mål at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og sørge for at vedligeholde sikkerhedsuddannelse og -træning i alle afdelinger

 • Ledelsen iværksætter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet på hele virksomheden

 • Ledelsen er ansvarlige for de ansattes sikkerhed og skal give instruktioner og kontrollere at disse følges i samarbejde med sikkerhedsudvalget. Der skal endvidere skabes
  forståelse for at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger anvendes
 • Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhed og skal forebygge uheld og ulykker

 • FF Skagen vil fremme medarbejdernes sundhed ved forskellige tiltag

 • FF Skagen vil kommunikere åbent med ansatte og myndigheder m.m. om arbejdsmiljøforhold


Glas, træ og læder politik

Denne politik er gældende for hele virksomheden.

Virksomheden kontrollerer alle lysarmaturer i produktions- og lagerlokalerne min. 1 gang i kvartalet, og alle medarbejdere har pligt til straks at meddele, hvis de obseverer, at der er brud på et armatur.

 

Værktøj og redskaber

Værktøj og redskaber af træ må ikke benyttes i produktionen. Læderhandsker må kun anvendes efter aftale med en formand.

 

Dokumentation / Arkivering

Dokumentet versionsstyres og skal gemmes i min. 3 år.